Regulamin sklepu

Zawarcie umowy pomiedzy Klientem a Sprzedajacym moze nastapic na dwa sposoby.
Klient ma prawo przed zlozeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze
Sprzedajacym, w tym równiez zmieniajacych zapisy ponizszego regulaminu. Negocjacje,
te powinny byc prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedajacego
WOLNE SKARPETKİ  SP.Z O.O. 03-893 BUKOWİECKA 92 WARSZAWA  przypadkuzrezygnowania przez Klienta z mozliwosci zawarcia umowy na drodze indywidualnychnegocjacji zastosowanie ma ponizszy regulamin i stosowne przepisy prawa.
 

REGULAMIN
§1 Definicje
1. Adres pocztowy - imie i nazwisko lub nazwa instytucji, polozenie w miejscowosci (w
przypadku miejscowosci podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub
lokalu; w przypadku miejscowosci niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowosci i numer
nieruchomosci), kod pocztowy oraz miejscowosc.
2. Adres reklamacyjny:
WOLNE SKARPETKİ  SP.z o.o. 03-893 BUKOWİECKA 92 WARSZAWA
Cennik dostaw –  zestawienie dostepnych rodzajów dostawy i ich kosztów:
   - Wysylka kurierska pobraniowa 19,99 zl,
   - Przedplata 11,99 zl,
   - Darmowa dostawa w zaleznosci od aktualnych promocji na stronie.
Dane kontaktowe:
WOLNE SKARPETKİ SP.z o.o. 03-893 BUKOWİECKA 92 WARSZAWA
email: info@wolneskarpetki.pl
Dostawa – rodzaj uslugi przewozowej wraz z okresleniem przewoznika i kosztu
wymieniona w cenniku:
   - Wysylka kurierska pobraniowa 19,99 zl,
   - Przedplata 11,99 zl,
   - Darmowa dostawa w zaleznosci od aktualnych promocji na stronie.
Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawa o podatku
od towarów i uslug z dnia 11 marca 2004 roku z pózniejszymi zmianami i innymi
stosownymi przepisami prawa.
7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierajaca informacje o pojedynczym
produkcie.
8. Klient – pelnoletnia osoba fizyczna posiadajaca pelna zdolnosc do czynnosci prawnych,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowosci prawnej a
posiadajaca zdolnosc do czynnosci prawnych, dokonujaca u Sprzedajacego zakupu
zwiazanego bezposrednio z jej dzialalnoscia gospodarcza lub zawodowa.
9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z pózniejszymi
zmianami.
10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postepowania, a w szczególnosci norm etycznych
i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdzialaniu nieuczciwym
praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z pózniejszymi zmianami.
11. Konsument – pelnoletnia osoba fizyczna posiadajaca pelna zdolnosc do czynnosci
prawnych, dokonujaca u Sprzedajacego zakupu niezwiazanego bezposrednio z jej
dzialalnoscia gospodarcza lub zawodowa.
12. Koszyk – lista produktów sporzadzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie
wyborów Kupujacego.
13. Kupujacy – zarówno Konsument, jak i Klient.
14. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu
przez Kupujacego.
15. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujacy lub wskazana przez niego do
odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
16. Platnosc – metoda dokonania zaplaty za przedmiot umowy i dostawe wymieniona pod
adresem wolneskarpetki.pl/Moj-koszyk
17. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
18. Produkt – minimalna i niepodzielna ilosc rzeczy, która moze byc przedmiotem
zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedajacego jako jednostka miary przy
okresleniu jego ceny (cena/jednostka).
19. Przedmiot umowy – produkty i dostawa bedace przedmiotem umowy.
20. Przedmiot swiadczenia – przedmiot umowy.
21. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie bedace adresem pocztowym, wymienione w
zestawieniu udostepnionym przez Sprzedajacego w sklepie.
22. Rzecz – rzecz ruchoma mogaca byc lub bedaca przedmiotem umowy.
23. S k l e p – serwis internetowy dostepny pod adresem wolneskarpetki.pl, za
posrednictwem którego Kupujacy moze zlozyc zamówienie.
24. Sprzedajacy:
WOLNE SKARPETKİ SP.z o.o. 03-893 BUKOWİECKA 92 WARSZAWA
NIP: 1231408902, REGON: 381039998,

KONTO BANKOWE: 88103000190109850300164947
25. System – zespól wspólpracujacych ze soba urzadzen informatycznych i oprogramowania,
zapewniajacy przetwarzanie i przechowywanie, a takze wysylanie i odbieranie danych
poprzez sieci telekomunikacyjne za pomoca wlasciwego dla danego rodzaju sieci
urzadzenia koncowego, potocznie okreslany Internetem.
26. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
27. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiebiorcy lub na odleglosc w rozumieniu
Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i
umowa sprzedazy w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964
roku w przypadku Kupujacych.
28. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
29. Wada fizyczna – niezgodnosc rzeczy sprzedanej z umowa, a w szczególnosci jesli rzecz:
a. nie ma ona wlasciwosci, które rzecz tego rodzaju powinna miec ze wzgledu na cel w
umowie oznaczony albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia;
b. nie ma wlasciwosci, o których istnieniu Sprzedajacy zapewnil Konsumenta,
c. nie nadaje sie do celu, o którym Konsument poinformowal Sprzedajacego przy
zawarciu umowy, a Sprzedajacy nie zglosil zastrzezenia co do takiego jej
przeznaczenia;
d. zostala Konsumentowi wydana w stanie niezupelnym;
e. w razie nieprawidlowego jej zamontowania i uruchomienia, jezeli czynnosci te zostaly
wykonane przez Sprzedajacego lub osobe trzecia, za która Sprzedajacy ponosi
odpowiedzialnosc, albo przez Konsumenta, który postapil wedlug instrukcji otrzymanej
od Sprzedajacego;
f. nie ma ona wlasciwosci, o której zapewnial producent lub jego przedstawiciel lub
osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej dzialalnosci gospodarczej
oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku
towarowego lub innego oznaczenia odrózniajacego przedstawia sie jako producent,
chyba ze Sprzedajacy zapewnien tych nie znal ani, oceniajac rozsadnie, nie mógl znac
albo nie mogly one miec wplywu na decyzje Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy
ich tresc zostala sprostowana przed zawarciem umowy.
30. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi wlasnosc osoby trzeciej albo jest
obciazona prawem osoby trzeciej, a takze jezeli ograniczenie w korzystaniu lub
rozporzadzaniu rzecza wynika z decyzji lub orzeczenia wlasciwego organu.
31. Zamówienie – oswiadczenie woli Kupujacego zlozone za posrednictwem sklepu
okreslajace jednoznacznie: rodzaj i ilosc produktów; rodzaj dostawy; rodzaj platnosci;
miejsce wydania rzeczy, dane Kupujacego a zmierzajace bezposrednio do zawarcia
umowy pomiedzy Kupujacym a Sprzedajacym.
§2 Warunki ogólne
1. Umowa zawierana jest w jezyku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym
regulaminem.
2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdowac sie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Sprzedajacy jest zobowiazany i zobowiazuje sie swiadczyc uslugi i dostarczac rzeczy
wolne od wad.
4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedajacego wyrazone sa w polskiej walucie i sa
cenami brutto (zawieraja podatek VAT). Ceny produktów nie zawieraja kosztu dostawy,
który okreslony jest w cenniku dostaw.
5. Wszelkie terminy liczone sa zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin
oznaczony w dniach konczy sie z uplywem ostatniego dnia, a jezeli poczatkiem terminu
oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzglednia sie przy obliczaniu terminu
dnia, w którym to zdarzenie nastapilo.
6. Potwierdzenie, udostepnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowien
umowy w celu uzyskania dostepu do tych informacji w przyszlosci nastepuje w postaci:
a. potwierdzenia zamówienia poprzez wyslanie na wskazany adres e-mail: zamówienia,
faktury pro forma, informacji o prawie odstapienia od umowy, niniejszego regulaminu w
wersji pdf, wzoru formularza odstapienia od umowy w wersji pdf, linków do
samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstapienia od umowy;
b. dolaczenia do zrealizowanego zamówienia, wyslanego do wskazanego miejsca
wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstapienia od
umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstapienia od umowy.
7. Sprzedajacy informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla
produktów znajdujacych sie w sklepie.
8. Sprzedajacy nie pobiera zadnych oplat za komunikacje z nim z wykorzystaniem srodków
porozumiewania na odleglosc, a Kupujacy poniesie jej koszty w wysokosci wynikajacej z
umowy jaka zawarl z osoba trzecia swiadczaca na jego rzecz okreslona usluge
umozliwiajaca porozumiewanie na odleglosc.
9. Sprzedajacy zapewnia Kupujacemu korzystajacemu z systemu poprawnosc dzialania
sklepu w nastepujacych przegladarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub
nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z
zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczosci
poziomej powyzej 1024 px. Uzywanie oprogramowania firm trzecich majacych wplyw na
funkcjonowanie i funkcjonalnosc przegladarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome,
Safari moze miec wplyw na poprawne wyswietlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pelnej
funkcjonalnosci sklepu wolneskarpetki.pl, nalezy je wszystkie wylaczyc.
10. Kupujacy moze skorzystac z opcji zapamietania jego danych przez sklep w celu
ulatwienia procesu skladania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujacy powinien
podac login i haslo, niezbedne do uzyskania dostepu do swojego konta. Login i haslo sa
ciagiem znaków ustalanych przez Kupujacego, który ma obowiazek zachowania ich w
tajemnicy i chronienia przed niepowolanym dostepem osób trzecich. Kupujacy ma w
kazdej chwili mozliwosc wgladu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w
sklepie.
11. Sprzedajacy stosuje sie do kodeksu dobrych praktyk.
§3 Zawarcie umowy i realizacja
1. Zamówienia mozna skladac 24 godziny na dobe.
2. W celu zlozenia zamówienia Kupujacy powinien wykonac co najmniej nastepujace
czynnosci, z których czesc moze byc wielokrotnie powtarzana:
a. dodanie do koszyka produktu;
b. wybór rodzaju dostawy;
c. wybór rodzaju platnosci;
d. wybór miejsca wydania rzeczy;
e. zlozenie w sklepie zamówienia poprzez uzycie przycisku „Zamawiam i place”.
3. Zawarcie umowy z Konsumentem nastepuje z chwila zlozenia zamówienia.
4. Realizacja zamówienia Konsumenta platnego za pobraniem nastepuje niezwlocznie, a
zamówienia platnego przelewem lub za posrednictwem systemu platnosci elektronicznych
po zaksiegowaniu wplaty Konsumenta na koncie Sprzedajacego, co powinno nastapic w
terminie 30 dni od zlozenia zamówienia, chyba ze Konsument nie byl w stanie spelnic
swiadczenia z nie swojej winy i poinformowal o tym Sprzedajacego.
5. Zawarcie umowy z Klientem nastepuje z chwila przyjecia zamówienia przez
Sprzedajacego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od zlozenia
zamówienia.
6. Realizacja zamówienia Klienta platnego za pobraniem nastepuje niezwlocznie po
zawarciu umowy, a zamówienia platnego przelewem lub za posrednictwem systemu
platnosci elektronicznych po zawarciu umowy i zaksiegowaniu wplaty Klienta na koncie
Sprzedajacego.
7. Realizacja zamówienia Klienta moze byc uzalezniona od dokonania wplaty calosci lub
czesci wartosci zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o
wartosci zamówienia lub zgody Sprzedajacego na wyslanie zamówienia za pobraniem
(platnego przy odbiorze).
8. Wyslanie przedmiotu umowy nastepuje w terminie okreslonym na karcie produktu, a dla
zamówien zlozonych z wielu produktów w najdluzszym terminie z okreslonych na kartach
produktów. Bieg terminu rozpoczyna sie z chwila realizacji zamówienia.
9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupujacego dokumentem
sprzedazy wysylany wybranym przez Kupujacego rodzajem dostawy do wskazanego
przez Kupujacego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dolaczonymi
zalacznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.
§4 Prawo do odstapienia od umowy
1. Konsumentowi, przysluguje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do
odstapienia od umowy zawartej na odleglosc, bez podania przyczyny i bez ponoszenia
kosztów, z wyjatkiem kosztów okreslonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
2. Termin odstapienia od umowy zawartej na odleglosc wynosi 14 dni od momentu wydania
rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wyslanie oswiadczenia przed jego uplywem.
3. Oswiadczenie o odstapieniu od umowy Konsument moze zlozyc na formularzu, którego
wzór stanowi zalacznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostepnym pod
adresem wolneskarpetki.pl/Zwrot-i-zapotrzebowanie lub w innej formie zgodnej z Prawem
konsumenckim.
4. Sprzedajacy niezwlocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu
umowy i inny jezeli zostal podany w zlozonym oswiadczeniu) otrzymanie oswiadczenia o
odstapieniu od umowy.
5. W przypadku odstapienia od umowy, umowa jest uwazana za niezawarta.
6. Konsument ma obowiazek zwrócic rzecz Sprzedajacemu niezwlocznie, jednak nie
pózniej niz 14 dni od dnia, w którym odstapil od umowy. Do zachowania terminu wystarczy
odeslanie rzeczy przed jego uplywem.
7. Konsument odsyla rzeczy bedace przedmiotem umowy, od której odstapil na wlasny koszt
i ryzyko.
8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania tresci cyfrowych, które nie sa zapisane na
nosniku materialnym, jezeli nie wyrazil zgody na spelnienie swiadczenia przed uplywem
terminu do odstapienia od umowy lub nie zostal poinformowany o utracie przyslugujacego
mu prawa odstapienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiebiorca nie
dostarczyl potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
9. Konsument ponosi odpowiedzialnosc za zmniejszenie wartosci rzeczy bedacej
przedmiotem umowy a bedace wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczajacy poza
konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Sprzedajacy niezwlocznie, nie pózniej niz w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oswiadczenia o odstapieniu od umowy zlozonego przez Konsumenta zwróci
Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego platnosci, w tym koszty dostarczenia
rzeczy, a jezeli Konsument wybral sposób dostawy inny niz najtanszy zwykly sposób
dostarczenia oferowany przez Sprzedajacego, Sprzedajacy nie zwróci Konsumentowi
dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
11. Sprzedajacy dokonuje zwrotu zaplaty przy uzyciu takiego samego sposobu platnosci,
jakiego uzyl Konsument, chyba ze Konsument wyraznie zgodzil sie na inny sposób
platnosci, który nie wiaze sie dla niego z zadnymi kosztami.
12. Sprzedajacy moze wstrzymac sie ze zwrotem zaplaty otrzymanej od Konsumenta do
chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej
odeslania, w zaleznosci od tego, które zdarzenie nastapi wczesniej.
13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysluguje prawo do
odstapienia od umowy:
a. w której cena lub wynagrodzenie zalezy od wahan na rynku finansowym, nad którymi
Sprzedajacy nie sprawuje kontroli, i które moga wystapic przed uplywem terminu do
odstapienia od umowy;
b. w której przedmiotem swiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
wedlug specyfikacji konsumenta lub sluzaca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb;
c. w której przedmiotem swiadczenia jest rzecz ulegajaca szybkiemu zepsuciu lub
majaca krótki termin przydatnosci do uzycia;
d. w której przedmiotem swiadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczetowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie mozna zwrócic ze wzgledu na ochrone
zdrowia lub ze wzgledów higienicznych, jezeli opakowanie zostalo otwarte po
dostarczeniu;
e. w której przedmiotem swiadczenia sa rzeczy, które po dostarczeniu, ze wzgledu na
swój charakter, zostaja nierozlacznie polaczone z innymi rzeczami;
f. w której przedmiotem swiadczenia sa nagrania dzwiekowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczetowanym opakowaniu, jezeli
opakowanie zostalo otwarte po dostarczeniu;
g. o dostarczanie tresci cyfrowych, które nie sa zapisane na nosniku materialnym, jezeli
spelnianie swiadczenia rozpoczelo sie za wyrazna zgoda Konsumenta przed uplywem
terminu do odstapienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiebiorce o
utracie prawa odstapienia od umowy;
h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjatkiem umowy o
prenumerate.
§5 Rekojmia
1. Sprzedajacy na podstawie art. 5 5 8 § 1 Kodeksu cywilnego calkowicie wylacza
odpowiedzialnosc wobec Klientów z tytulu wad fizycznych i prawnych (rekojmia).
2. Sprzedajacy ponosi odpowiedzialnosc wobec Konsumenta na zasadach okreslonych w
art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rekojmia).
3. W przypadku umowy z Konsumentem jezeli wada fizyczna zostala stwierdzona przed
uplywem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje sie, ze istniala ona w chwili
przejscia niebezpieczenstwa na Konsumenta.
4. Konsument jezeli rzecz sprzedana ma wade, moze:
a. zlozyc oswiadczenie o zadaniu obnizenia ceny;
b. zlozyc oswiadczenie o odstapieniu od umowy;
chyba ze Sprzedajacy niezwlocznie i bez nadmiernych niedogodnosci dla Konsumenta
wymieni rzecz wadliwa na wolna od wad albo wade usunie. Jezeli jednak rzecz byla juz
wymieniona lub naprawiana przez Sprzedajacego albo Sprzedajacy nie uczynil zadosc
obowiazkowi wymiany rzeczy na wolna od wad lub usuniecia wady, nie przysluguje mu
prawo do wymiany rzeczy lub usuniecia wady.
5. Konsument, moze zamiast zaproponowanego przez Sprzedajacego usuniecia wady
zadac wymiany rzeczy na wolna od wad albo zamiast wymiany rzeczy zadac usuniecia
wady, chyba ze doprowadzenie rzeczy do zgodnosci z umowa w sposób wybrany przez
Konsumenta jest niemozliwe albo wymagaloby nadmiernych kosztów w porównaniu ze
sposobem proponowanym przez Sprzedajacego, przy czym przy ocenie nadmiernosci
kosztów uwzglednia sie wartosc rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej
wady, a takze bierze sie pod uwage niedogodnosci, na jakie narazalby Konsumenta inny
sposób zaspokojenia.
6. Konsument nie moze odstapic od umowy, jezeli wada jest nieistotna.
7. Konsument jezeli rzecz sprzedana ma wade, moze równiez:
a. zadac wymiany rzeczy na wolna od wad;
b. zadac usuniecia wady.
8. Sprzedajacy jest obowiazany wymienic rzecz wadliwa na wolna od wad lub usunac wade
w rozsadnym czasie bez nadmiernych niedogodnosci dla Konsumenta.
9. Sprzedajacy moze odmówi c zadoscuczynienia zadaniu Konsumenta, jezeli
doprowadzenie do zgodnosci z umowa rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez
kupujacego jest niemozliwe albo w porównaniu z drugim mozliwym sposobem
doprowadzenia do zgodnosci z umowa wymagaloby nadmiernych kosztów.
10. W przypadku, jezeli rzecz wadliwa zostala zamontowana, Konsument moze zadac od
Sprzedajacego demontazu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolna
od wad lub usunieciu wady, jednak zobowiazany jest poniesc czesc zwiazanych z tym
kosztów przewyzszajacych cene rzeczy sprzedanej albo moze zadac od Sprzedajacego
zaplaty czesci kosztów demontazu i ponownego zamontowania, do wysokosci ceny rzeczy
sprzedanej. W razie niewykonania obowiazku przez Sprzedajacego, Konsument jest
upowazniony do dokonania tych czynnosci na koszt i niebezpieczenstwo Sprzedajacego.
11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytulu rekojmi, jest obowiazany na koszt
Sprzedajacego dostarczyc rzecz wadliwa na adres reklamacyjny, a jezeli ze wzgledu na
rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byloby
nadmiernie utrudnione, Konsument obowiazany jest udostepnic rzecz Sprzedajacemu w
miejscu, w którym rzecz sie znajduje. W razie niewykonania obowiazku przez
Sprzedajacego Konsument jest upowazniony do odeslania rzeczy na koszt i
niebezpieczenstwo Sprzedajacego.
12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedajacy, za wyjatkiem sytuacji opisanej w §5 pkt
10.
13. Sprzedajacy obowiazany jest przyjac od Konsumenta rzecz wadliwa w razie wymiany
rzeczy na wolna od wad lub odstapienia od umowy.
14. Sprzedajacy w terminie czternastu dni ustosunkuje sie do:
a. oswiadczenia o zadaniu obnizenia ceny;
b. oswiadczenia o odstapieniu od umowy;
c. zadania wymiany rzeczy na wolna od wad;
d. zadania usuniecia wady.
W przeciwnym wypadku uwaza sie, ze uznal za uzasadnione oswiadczenie lub zadanie
Konsumenta.
15. Sprzedajacy odpowiada z tytulu rekojmi, jezeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed
uplywem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jezeli przedmiotem
sprzedazy jest rzecz uzywana przed uplywem roku od momentu wydania rzeczy
Konsumentowi.
16. Roszczenie Konsumenta o usuniecie wady lub wymiane rzeczy sprzedanej na wolna od
wad przedawnia sie z uplywem roku, liczac od dnia stwierdzenia wady jednak nie wczesniej
niz przed uplywem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jezeli
przedmiotem sprzedazy jest rzecz uzywana przed uplywem roku od momentu wydania
rzeczy Konsumentowi.
17. W przypadku, kiedy okreslony przez Sprzedajacego lub producenta termin przydatnosci
rzeczy do uzycia konczy sie po uplywie dwóch lat od momentu wydania rzeczy
Konsumentowi, Sprzedajacy odpowiada z tytulu rekojmi za wady fizyczne tej rzeczy
stwierdzone przed uplywem tego terminu.
18. W terminach okreslonych w §5 pkt 15-17 Konsument moze zlozyc oswiadczenie o
odstapieniu od umowy albo obnizeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a
jezeli Konsument zadal wymiany rzeczy na wolna od wad lub usuniecia wady, bieg
terminu do zlozenia oswiadczenia o odstapieniu od umowy albo obnizeniu ceny rozpoczyna
sie z chwila bezskutecznego uplywu terminu do wymiany rzeczy lub usuniecia wady.
19. W razie dochodzenia przed sadem albo sadem polubownym jednego z uprawnien z tytulu
rekojmi termin do wykonania innych uprawnien, przyslugujacych Konsumentowi z tego
tytulu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakonczenia postepowania.
Odpowiednio stosuje sie równiez do postepowania mediacyjnego, przy czym termin do
wykonania innych uprawnien z tytulu rekojmi, przyslugujacych Konsumentowi, zaczyna
biec od dnia odmowy przez sad zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub
bezskutecznego zakonczenia mediacji.
20. Do wykonywania uprawnien z tytulu rekojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje
sie §5 pkt 15-16, z tym ze bieg terminu rozpoczyna sie od dnia, w którym Konsument
dowiedzial sie o istnieniu wady, a jezeli Konsument dowiedzial sie o istnieniu wady
dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w
sporze z osoba trzecia stalo sie prawomocne.
21. Jezeli z powodu wady rzeczy Konsument zlozyl oswiadczenie o odstapieniu od umowy
albo obnizeniu ceny, moze on zadac naprawienia szkody, która poniósl przez to, ze zawarl
umowe, nie wiedzac o istnieniu wady, chocby szkoda byla nastepstwem okolicznosci, za
które Sprzedajacy nie ponosi odpowiedzialnosci, a w szczególnosci moze zadac zwrotu
kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia
rzeczy, zwrotu dokonanych nakladów w takim zakresie, w jakim nie odniósl z nich korzysci,
a nie otrzymal ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to
przepisom o obowiazku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
22. Uplyw zadnego terminu do stwierdzenia wady nie wylacza wykonania uprawnien z tytulu
rekojmi, jezeli Sprzedajacy wade podstepnie zatail.
23. Sprzedajacy o ile jest zobowiazany do swiadczenia lub swiadczenia finansowego na rzecz
Konsumenta wykona je bez zbednej zwloki, nie pózniej niz terminie przewidzianym w
prawie.
§6 Polityka prywatnosci oraz bezpieczenstwo danych osobowych
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu
jest Sprzedajacy.
2. Sprzedajacy zobowiazuje sie do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawa o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawa o swiadczeniu uslug droga
elektroniczna z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujacy podajac przy skladaniu zamówienia
swoje dane osobowe Sprzedajacemu wyraza zgode na ich przetwarzanie przez
Sprzedajacego w celu realizacji zlozonego zamówienia. Kupujacy ma w kazdej chwili
mozliwosc wgladu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
3. Szczególowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych
wykorzystywanych w celu realizacji zamówien przez sklep zostaly opisane w Polityce
prywatnosci, która znajduje sie pod adresem: wolneskarpetki.pl /polityka-prywatnosci
§7 Postanowienia koncowe
1. Zadne z postanowien niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw
Kupujacego. Nie moze byc równiez w ten sposób interpretowane, gdyz w przypadku
niezgodnosci jakiejkolwiek czesci regulaminu z obowiazujacym prawem Sprzedajacy
deklaruje bezwzgledne podporzadkowanie sie i stosowanie tego prawa w miejsce
zakwestionowanego przepisu regulaminu.
2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujacy beda powiadomieni droga
elektroniczna (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie
zostanie wyslane co najmniej na 30 dni przed wejsciem w zycie nowego regulaminu.
Zmiany wprowadzane beda w celu dostosowania regulaminu do obowiazujacego stanu
prawnego.
3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostepna dla Kupujacego w zakladce regulamin
(wolneskarpetki.pl/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w calym okresie
opieki posprzedazowej Kupujacego obowiazuje regulamin zaakceptowany przez niego
przy skladaniu zamówienia. Za wyjatkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej
korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedajacego o wyborze aktualnego jako
obowiazujacego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje sie odpowiednie
obowiazujace przepisy prawne. Kwestie sporne, jesli Konsument wyrazi taka wole,
rozwiazuje sie na drodze postepowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach
Inspekcji Handlowej lub procesu przed sadem polubownym przy Wojewódzkim
Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równowaznych i zgodnych z prawem
metod przedsadowego lub pozasadowego rozwiazywania sporów wskazanych przez
Konsumenta. W ostatecznosci sprawe rozstrzyga sad wlasciwy miejscowo i rzeczowo.
Wersja 12.5